Nepřihlášen
Výběr a poptávka obsahuje: 0 položek
Kategorie produktů

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti BONA DOMUS vm, s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami Kupní smlouvy/ Smlouvy o dílo, kdy na jedné straně je společnost BONA DOMUS vm, s.r.o., IČ 25363808, DIČ CZ25363808, se sídlem Poláškova 17/6, Valašské Meziříčí zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského Soudu Ostrava odd.C, vložka 14672. jako prodávající - zhotovitel, a na straně druhé je kupující - objednatel.

Objednatel (kupující) - fyzická osoba:  při uzavírání a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy zhotovitele s objednatelem  výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Objednatelem (kupujícím) - podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě podpisu smlouvy.

Objednatel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Nabídka těchto internetových stránek BONA DOMUS vm, s.r.o. není standardní internetový obchod (e-shop), v kterém probíhá uzavírání kupní smlouvy na dálku.  Jedná se o internetový katalog, pro zákazníka (budoucího objednatele) s možností vytvoření si vlastní poptávky výrobků. Odesláním poptávky a dalších údajů nevzniká žádný smluvní vztah mezi ním a společností BONA DOMUS vm. Poptávka slouží pro přehled a orientaci zákazníka o nabízených výrobcích vč.cen a službách.  Odesláním poptávky, včetně požadovaných služeb, vytváří zákazník poptávku na prodávajícího k zaslání předběžné cenové nabídky směřující následně k případnému uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo.

 

Kupní smlouva -  Smlouva o dílo

Pro zákazníka je  prvním krokem ke smluvnímu vztahu odeslaná poptávka dle nabízeného zboží, služeb a způsobu dopravy prodávajícím na jeho internetových stránkách. Dalším krokem je posouzení této poptávky ze strany prodávajícího,  vytvoření a předání předběžné cenové nabídky e-mailem, osobně nebo poštovní službou.  Závazný smluvní vztah vzniká vyhotovením Kupní smlouvy, nebo  Smlouvy o dílo, jejím předáním a oboustranným potvrzením (podpisem,razítkem) e-mailem, osobně nebo poštovní službou. Povinnosti s plněním předmětu smlouvy vznikají prodejci až po úhradě zálohy (v hotovosti nebo převodem), která je dle objemu zakázky ve výši 50% z celkové výše, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Vzniklou smlouvu  lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.  Tato uzavřená  individuální smlouva je nadřazena  všeobecným obchodním podmínkám.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy objednatel bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Objednatel má možnost před uzavřením smlouvy  ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na  portále prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků  (telefon, internet, pošta atd.) pro komunikaci s prodávajícím jsou v běžné výši, závislé na tarifu uvedených služeb, které kupující-objednatel používá.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu BONA DOMUS vm, s.r.o., IČ 25363808, DIČ CZ25363808, Poláškova 17/6, 757 01 Valašské Meziříčí. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

III. Provozní doba

Odesílání poptávky prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příjem poptávky pro její kontrolu a následné vyhotovení standardní předběžné cenové nabídky proběhne max. do třech pracovních dní.  Nestandardní nabídky do pěti pracovních dní, resp. po individuální dohodě s objednatelem.

 

IV. Ceny

Všechny ceny v internetové nabídce  jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. vč. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit  - to se netýká  poplatků za dopravné, služby apod. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v těchto případech: - zboží se již nevyrábí nebo nedodává - u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele - zboží je momentálně doprodáno V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem návrhu jiného vhodného zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

V. Objednávání a uzavření smlouvy

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě změny sazby DPH v  průběhu smluvního vztahu, má prodávající právo tuto změnu promítnout do konečné ceny. Kupující  má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky. Tato cena bude uvedena ve smlouvě. Kupující  má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Vytvářet si a odesílat vlastní kalkulaci, žádat o  cenovou nabídku nebo objednávat  je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetových stránek na www.bonadomus.cz, tzn. odesláním své vlastní poptávky
 • elektronickou poštou na adrese (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript)
 • osobně ve vzorkové prodejně prodávajícího
 • telefonicky

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 5 dní od jejího uzavření. V případě, že prodávajícímu/ zhotoviteli během této doby již vznikly prokazatelné náklady na plnění předmětu smlouvy, je povinen objednatel tyto náklady prodávajícímu uhradit. Stejné podmínky platí pro změnu na zakázce ze strany objednatele. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit písemně osobně nebo doporučeně Českou poštou  (ne elektronicky) prodávajícímu na jeho adresu nejpozději do 5. dne od uzavření smlouvy.

Záloha bude kupujícímu  vrácena do 30 dnů od odstoupení. Případné a prokazatelné náklady budou kupujícímu vyúčtovány, předloženy a ze zálohy odečteny.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba na fakturu v hotovosti
 2. platba na fakturu bankovním převodem
 3. na dobírku  při doručení zboží - faktura zaslána poštou (hotovost přebírá od zákazníka přepravce  – kupující hradí navíc tzv. dobírečné),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

VIII. Dodací podmínky

Níže uvedené způsoby dodávky zboží neplatí pro případ, kdy zakázka je dodávána včetně montáže a dopravy od zhotovitele. Toto řeší individuální smlouva.

Osobní odběr:

Zboží /dílo může převzít pouze kupující/objednatel nebo jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, IN TIME nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

Kupující  je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet kusů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního nebo dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu e-mailem, nebo poštou předat prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IX. Reklamace, záruční podmínky

Záruční podmínky, případné reklamace a sankce budou řešeny v souladu s právním řádem platným v ČR a se smluvními podmínkami uvedenými v individuální kupní smlouvě nebo ve smlouvě o dílo, a dále na základě záručního listu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2. 1. 2013 .Prodávající / zhotovitel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.